การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ อาคารรวงผึ้ง โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
นางนิตยา พรรณภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   นายทรงพล ทรัพย์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง พร้อมทั้งคณะครูพี่เลี้ยงจำนวน ๔ ท่าน ได้เข้าประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งมีคณะครูเข้ารับการประเมิน
จำนวน ๕ ท่าน ได้แก่ นายสรายุทธ วรเวก นางสาวนิภา นาสมจิตร นางสาวมินต์ธิตา บุญธรรม นางนฤมล สวัสดี และนางสาวนันทกานต์ เสนสูงเนิน
การประเมินในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เป็นเวลาสองปีก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู เป็นไปอย่างมีระบบ เป็นมาตรฐาน บรรลุตามความมุ่งหมายและเพื่อพัฒนาให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความประพฤติ คุณลักษณะเหมาะสมและมีคุณภาพส่งผลต่อผู้เรียน
ข้ามไปยังทูลบาร์