เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ของนายทรงพล ทรัพย์เจริญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

  1. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบกระบวนการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง จังหวัดปราจีนบุรี  (รายละเอียด)

2. รายงานการประเมินโครงการชับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ปีการศึกษา 2564 (รายละเอียด)

ข้ามไปยังทูลบาร์