นิเทศติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

นิเทศติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายทรงพล ทรัพย์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง และคณะครู รับการนิเทศเพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และนิเทศการจัดการศึกษาตามภารกิจหลัก ๔ ด้าน โดยคณะติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย

๑. นายวิรัตน์ อรัญญิก ประธานเขตคุณภาพเมืองปราจีนบุรี เขต ๑
๒. นายผดุงเกียรติ สมมิตร ศึกษานิเทศก์ สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ และ
๓. นายสุรศักดิ์ แสงบุราณ ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านบ้านแหลมไผ่

ข้ามไปยังทูลบาร์