กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่…

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ค่ายลูกเสือไทปราจีนบุรี

โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ได้นำลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือไทปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ นำคณะโดยผู้บังคับบัญชา นางสาวพรทิวา โม้งปราณีต นายสรายุทธ วรเวก นางสาวโยษิตา ระงับพิษ และนางสาวอารยา ยงยิ่งพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้เชิงทักษะ ฝึกระเบียบวินัย เน้นกระบวนการปฏิบัติสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงการสำรวจผจญภัย การเข้าค่าย-พักแรม

ข้ามไปยังทูลบาร์