วันดินโลก World Soil Day

วันดินโลก World Soil Day

วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา 0๙.00 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันดินโลก ณ กรมพัฒนาที่ดิน จังหวัดปราจีนบุรี นำโดย นางสาวพรทิวา โม้งปราณีต และ นางสาวอารยา ยงยิ่งพูน

ข้ามไปยังทูลบาร์