สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ พร้อม Transform สู่ สลช. ยุคใหม่ทันสมัย ถูกต้อง รวดเร็ว ประโยชน์ ประหยัด “ทำดี ทำได้ ทำทันที”

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ พร้อม Transform สู่ สลช. ยุคใหม่ทันสมัย ถูกต้อง รวดเร็ว ประโยชน์ ประหยัด “ทำดี ทำได้ ทำทันที”

4 มีนาคม 2567 / ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่รองเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (สลช.) โดยมีนางสาววันเพ็ญ บุรีสูงเนินศึกษาธิการภาค 8 รักษาการผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ, นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ที่ปรึกษาสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าค่ายและหัวหน้างานสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และผ่านระบบออนไลน์ zoom

วาระการประชุมที่สำคัญ ประกอบด้วย

1. แสดงความยินดีกับ นางสาววันเพ็ญ บุรีสูงเนิน เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
2. มอบแนวทางการขับเคลื่อนงานตามแผนพัฒนาลูกเสือไทย พ.ศ. 2567- 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
3. การเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยเตรียมจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทและบวชเนกขัมมะศีลจาริณี ลูกเสือ เนตรนารี และกิจกรรมลูกเสือช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ ทำดี ทำได้ ทำทันที
4. การเตรียมการจัดโครงการงานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ครั้งที่ 6 (b th INDABA, THAILAND 2024)
5. การเตรียมการจัดโครงการงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 22
6. การเตรียมการจัดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
7. รายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงาน 3 คณะ ได้แก่ คณะพัฒนาเครื่องแบบลูกเสือ คณะพัฒนาหลักสูตรลูกเสือ/คณะทำงานโปรแกรมการฝึกอบรมลูกเสือ และคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ ให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน
8. การดำเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ลูกเสือไทย และจัดตั้งสถาบันวิชาการลูกเสือ (สถาบันวชิราวุธ)
9. การจัดทำโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับใช้ในค่ายลูกเสือ 4 ค่าย ในสังกัดสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
10. การดำเนินการพัฒนาค่ายลูกเสือวชิราวุธให้เป็น “Scout City : เมืองแห่งลูกเสือ” และปรับปรุงมาตรฐานค่ายลูกเสือ
11. การจัดทำแผนการพัฒนาที่ดินและทรัพย์สินของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
12. การเตรียมการประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาลูกเสือไทย
13. การดำเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
14. การแก้ไขระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
15. แนวทางการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ การแต่งตั้งตำแหน่งกิตติมศักดิ์ และการแต่งตั้งตำแหน่งผู้ตรวจการลูกเสือประจำภาค
16. การดำเนินการจัดหาระบบวิทยุสื่อสาร เพื่อใช้สื่อสารในการปฏิบัติงาน
17. การนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบริหารจัดการได้แก่ ระบบการขอคุณวุฒิทางการลูกเสือ ระบบการขอเรียนการยกย่องเชิดชูเกียรติ แบบฟอร์ม สล. และ สลช. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจองค่ายลูกเสือ ระบบการจองห้องประชุม ระบบปักหมุดค่ายลูกเสือ และระบบบุคลากรลูกเสือ เป็นต้น
18. การมอบหมายปฏิบัติงานของบุคลากร แบบเมทริกซ์ (Matrix)

ข้ามไปยังทูลบาร์