โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง www.wnc.ac.th : วิสัยทัศน์ : โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน มีคุณธรรมนำความรู้ ปลูกฝังคุณลักษณะและค่านิยม ส่งเสริมสุขภาพกายและจิต มีกระบวนการคิด ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ความสุจริต อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความเป็นไทย มีจิตอาสา ปลอดยาเสพติดและอบายมุข น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนโลกยุคดิจิตอล และนวัตกรรมโดยครูผู้เชี่ยวชาญ บริหารงานแบบ ทรงพลโมเดล มีระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและระบบนิเทศภายในที่เข้มแข็ง จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมสะอาด ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


 

Slider

ผู้บริหาร

Slider
previous arrow
next arrow
Slider

Video Presentation โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง

สามารถรับชมเพิ่มเติมได้ที่ YouTube Channel : โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง

OBEC Line โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง

เพจประชาสัมพันธ์โรงเรียน

กิจกรรมโรงเรียนทั้งหมด

กิจกรรมโรงเรียนล่าสุด

สภานักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง 2564

รวมภาพกิจกรรม โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง

เพจ Stop Fake News โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง

ประกาศสาธารณะ

RSS ประชาชาติธุรกิจ

ข้ามไปยังทูลบาร์